athletebox

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

A. Správce osobních údajů

Nadační fond AthleteBox, IČ: 07546874, se sídlem Penízovková 202, 104 00 Praha 10, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1645 (dále jen NF). Kontaktní email v případě jakýchkoliv dotazů: info@athletebox.cz.

B. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s NF a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností.

C. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů.

D. Kategorie osobních údajů

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu.
 • Údaje nezbytné pro vyhodnocení žádosti o dar: jméno, přijmení, adresa, psč, věk, hlavní sport, telefonní číslo
 • Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů: kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.
 • Údaje poskytnuté nad rámec zákonné úpravy zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů: fotografie, osobní příběh žadatele.

E. Kategorie subjektů údajů

 • Zaměstnanci a spolupracovníci.
 • Žadatelé o dar.
 • Dárci.
 • Dodavatelé služeb.

F. Kategorie příjemců osobních údajů

 • Zaměstnanci NF a další osoby podílející se na jeho činnosti.
 • Členové správní rady, zakladatelé, revizor, dárci.

G. Účely zpracování osobních údajů

 • Personální a mzdová agenda.
 • Vyřízení žádostí o dar a zařazení do databáze žádostí.
 • Komunikace s žadateli a dárci.
 • Zveřejňování informací o činnosti NF.

H. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí NF. Zpracování je prováděno v sídle NF vedením NF nebo jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal NF technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

CH. Doba, po kterou budou zpracovávané údaje uloženy

Délka doby, na kterou subjektem údajů udělován souhlas se zpracováním osobních údajů a po kterou budou zpracovávané údaje uloženy, je uvedena v příslušném souhlasu subjektu údajů, přičemž jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucí ze závazkových nebo jiných vztahů či z příslušných právních předpisů.

I. Souhlas se zpracováním údajů

NF zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

J. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou osobních údajů zejména:

 • právo požádat NF o vysvětlení;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést námitku;
 • právo podat stížnost k dozorovému orgánu;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
 • právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111