athletebox

Pravidla používání portálu

Pravidla používání portálu

(www.athletebox.cz)

1. Základní ustanovení

Nadační fond AthleteBox, se sídlem Penízovková 202, Pitkovice, 104 00 Praha 10, zapsaný Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 1645. Den zápisu: 18.10.2018. IČ: 07546874, tímto vydává pravidla a podmínky pro používání portálu ATHLETEBOX (dále jen „Pravidla“).

Portálem se pro účely těchto Pravidel rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.athletebox.cz (dále jen „Portál“). Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.athletebox.cz  tvořících Portál je Nadační fond AthleteBox, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé). Svojí registrací na Portálu uživatel výslovně potvrzuje, že se seznámil s Pravidly a souhlasí s nimi. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.athletebox.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

2. Úplnost a aktualizování informací

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Informace uveřejňované na Portálu jsou základní informace o nabídce produktů, služeb a aktivit Provozovatele, které mají obecný informativní charakter. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

3. Odpovědnost Provozovatele za obsah

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci Portálu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci Portálu.

Provozovatel tedy především nenese žádnou odpovědnost za:

 • reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Provozovatele.
 • obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu.
 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu Provozovatele.
 • odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání. Provozovatel nenese odpovědnost z právních vztahů navázaných mezi uživateli Portálu a v souvislosti s užíváním Portálu uživateli navzájem.

4. Užívání Portálu Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů, zneužívat informací získaných skrze Portál ve svůj prospěch a obcházet zájmy Provozovatele nebo se jinak vyhýbat povinnostem vyplývajícím z registrace na Portálu.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu.
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu.
 • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu.
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu a jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit.
 • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
 • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
 • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

5. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup a používání stránek www.athletebox.cz je bezplatné s výjimkou částí podléhajících přihlášení uživatele v rámci předplacených služeb.

Přístup na stránky www.athletebox.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Provozovatel nenese odpovědnost za možné výpadky a nedostupnost stránek.

6. Závěrečná ustanovení

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

Datum vydání 1.1.2020

Nadační fond AthleteBox